New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 10 t: a: ).

1. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. VI: « Junimea »: Titu Maiorescu - Teodor T. Burada - S. Fl. Marian - I. Urban-Jarnik - Dimitrie Onciul - Sextil Puscariu - N. Petrascu - Literatura si arta româna: Duiliu Zamfirescu - Vasile Alecsandri - Paulina Alecsandri - N. I. Apostolescu - Maria Baiulescu - I. Bârsan - I. L. Caragiale - George Cosbuc - Barbu Delavrancea - Anghel Demetriescu - C. Diaconovici - Tr. Djuvara - Mihaiu Eminescu - Em. Grigorovitza - Sp. Haret - N. Iorga - St. O. Iosif - Titu Maiorescu - Const. Nottara - D.C. Ollanescu - Gala Galaction - Vasile D. Paun - Ioan N. Roman - Nicolae Vaschide - Alex. Vlahuta - Alexandru D. Xenopol - I. A. Zanne - Maggiorino Ferraris - Tullo Massarani etc. etc. / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1938, Bucuresti , (carte) ccxviii, 522 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX - Junimea, societate literara; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th century, the - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (6) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


2. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. V: « Junimea »: Titu Maiorescu - Ion Creanga - Alex. Odobescu - Ioan Popovici - Nicolae Nicoleanu - Alex. Lambrior - Miron Pompiliu - Petre P. Carp - Lascar Catargi - P. Mavrogheni - Ioan Slavici - George Cosbuc - M. Eminescu - I. A. Cantacuzino - A. Drogli - Eduard Gruber - Iacob C. Negruzzi - Alex. D. Xenopol - Dimitrie Xenopol - Theodor Serbanescu - I. A. Bratescu-Voinesti - Ion Petrovici - Barbu Delavrancea / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1934, Bucuresti , (carte) lxxxvi, 468 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (5) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


3. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. IV: « Junimea »: Mite Kremnitz: Amintiri fugare despre Eminescu, George Allan: Un caracter de artist - M. Eminescu - Henrietta Eminescu - Veronica Micle - T. Maiorescu - Serban Eminescu - N. Eminescu - Dimitrie Xenopol - A. D. Xenopol: Istoria ideilor mele - V. A. Ureche - I. Bogdan - V. Alecsandri - D. Onciul - Calistrat Hogas: Procesele-verbale ale Junimii - Membrii Junimii / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1933, Bucuresti , (carte) xcvi, 536 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX - Junimea, societate literara; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th century, the - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (4) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


4. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. III: « Junimea »: Scrisori dintre anii 1863-1929 dela: Alex. Cihac - N. Xenopol - Ion Ghica - Angelo de Gubernatis - Th. Alexi - I. A. Cantacuzino - Fr. Dame - I. Sbierea - N. G. Pruncu - Gr. Tocilescu - N. Gane - M. Eminescu - B. Delavrancea - St. O. Iosif - Al. Vlahuta - Ion Creanga - Colo (?) - Ziarul "Tribuna" - I.U. Jarnik - Teatrul National - I. Slavici - A. Chibici-Revneanu - I. C. Negruzzi - T. Maiorescu - V. Conta - G. Cosbuc - Al. Odobescu - M. Pompiliu - P.P. Carp - D. Onciul - I. L. Caragiale - S. Bodnarescu - G. Bengescu-Dabija - S. Haret - Gh. Panu - Matilda Poni - S. Fl. Marian - St. G. Vargolici - N. Petrascu - Th. Rosetti - Mihail Sadoveanu - Al. D. Xenopol - C. I. Istrati - Vicentiu Babes - Vasile A. Ureche - Mite Kremnitz / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1932, Bucuresti , (carte) xxviii, 480 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (3) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


5. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. II: « Junimea »: Scrisori din anii 1863-1913 catra Iacob C. Negruzzi primite dela Costache Negruzzi - Gr. M. Alexandrescu - Costache Negri - Vasile Pogor - Al. D. Xenopol - Samson Bodnarescu - George Sion - Vasile A. Ureche - Vasile Conta - Iosif Vulcan - I. Slavici - Nicolae Schelitti - Theodor Serbanescu - Th. C. Vacarescu - George I. Lahovari - Ioan S. Nenitescu - Alexandru Odobescu - Mihail Zamfirescu - Andrei Bârseanu - Mihail Strajan - Grigore H. Grandea - Alexandru Candiano-Popescu - Constantin Esarcu - Ciru Oeconomu - Virgil Onitiu - Constantin I. Istrati - George Bengescu - Dimitrie C. Ollanescu / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1932, Bucuresti , (carte) xlii, 452 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (2) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


6. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. XIII: Cuprinsul si indicele volumelor I - XII / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1946, Bucuresti , (carte) 410 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (13) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


7. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. XII: Corespondenta literara si culturala privitoare la anii 1890-1934 si în special la « Samanatorul », scrisori din anii 1890-1934 catra Nicolae Iorga dela: V. Pârvan - George Orleanu - Augustin Paul - Vasile Pop - Ion Pop Reteganul - Aurel C. Popovici - Iosif Popovici - Dr. Proca - dr. Ion Radovici - C. Radulescu-Codin - Petru Rascanu - Wjaczeslaw Rcyha - Eug. Revent - D. R. Rosetti - Demostene Russo - Ioan Russu-Sirianu - Cristian Sandfeld - C. Sandu-Aldea - Gh. Sapunaru - Ion Sârbu - Rujard Scholz - Ion Scurtu - M. Sadoveanu - Iudita Secula - Sever Secula - Octavian Smighelschi - Petre Stanciof - C. Stere - Paul Gore - Th. M. Stoenescu - D. A. Teodoru - Grigore Tocilescu - Alexandru Vlahuta - N. Vulovici - Theodor Westrin - etc.etc.etc. / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1940, Bucuresti , (carte) xxiv, 496 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (12) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


8. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. XI: « Junimea »: Scrisori primite de S. Mehedinti dela: S. Puscariu - E. D. Ratiu - "România Juna" - I. Russu-Sirianu - A. Scriban - Kr. Sandfeld-Jensen - N. Stoleriu - C. Sandu-Aldea - M. Strajan - I. Slavici - S. Sismanov - T. Tarnavschi - H. Tiktin - G. Tofan - N. Urechia - I. Ursu - El. Voronca - N. Volenti - Maria Vacarescu - G. Vâlsan - D. Zamfirescu - I. A. Bassarabescu - N. Banescu - I. Bentoiu - M. Beza - D. Botez - Tr. Bratu - C. Bratescu - Th. Capidan - M. I. Chiritescu - A. Conta-Kernbach - Gr. Cretu - Ilie Daianu - M. Djuvara - V. Draghiceanu - Ch. Drouhet - P. Dulfu - El. Farago - M. Florian - C. Garoflid - C. Krupenschi - Al. Lepadatu - E. Lovinescu - I. Lupas - Liviu Marian - C. Meissner - C.Moisil - C. Moldovanu - Aurel Muresianu - D. Nanu - Al. si T. Naum - I. Nistor - I. Pillat - N. M. Popescu - I. Raducanu - C. Radulescu-Motru - I.A. Radulescu - D. Russo - M. Sadoveanu - I. Simionescu - El., G.D. si T. Stratilescu - Oct. C. Taslauanu - Caton Theodorian - G. Tutoveanu - etc.etc.etc./ I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1940, Bucuresti , (carte) xxx, 592 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (11) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


9. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. IX: « Junimea »: Scrisori primite de Simion Mehedinti si Titu Maiorescu dela: I. Adam - Teohari Antonescu - M. Antoniade - Z. C. Arbure - N. I. Apostolescu - I. Athanasiu - A. Baltazar - Andreiu Bârseanu - Romulus Bârsan - I. Bianu - Iosif Blaga - T. Bocancea - I. Bodnarescu - I. Bogdan - G. Bogdan-Duica - V. G. Borgovan - V. Braniste - I. Al. Bratescu-Voinesti - A. Bunea - P. Cerna - I. A. Radulescu-Pogoneanu - I. Gramada - Fl. Stefanescu-Goanga - Em. Panaitescu - Al. Marghiloman - A.C. Cuza - I. Dolinschi - P. Diacon - N. Dobrescu - A. Enasescu - Pompiliu Eliade - D. Evolceanu - H. Frollo - M. Friedwagner - C. Fedeles - V. Gherasim - N. Gane - P. Gore - Em. Gârleanu - E. Goga - O. Goga - Sp. Haret - C. I. Istrati - St. O. Iosif - D. D. Ianculescu - T. Maiorescu - I. Urban-Jarnik - "Junimea" - Gh. T. Kirileanu - A. Lambrior - S. G. Longinescu - Al. Macedonschi - V. Mangra - I. T. Mera - Z. G. Mincu - S. Mehedinti - I. Muresianu - N. Mandrea - A. Naum - B. Luca - I. C. Negruzzi - P.P. Negulescu - D. Onciul - Al. Odobescu - S. Al. Odobescu - G. G. Orleanu Obedenaru - G. Panu - Al. G. Papacostea - I. Paul - Erm. Pangrati - Aurel C. Popovici - M. A. Popovici - Iosif Popovici - Ghita Pop - Miron Pompiliu / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1940, Bucuresti , (carte) xxxii,464 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (9) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


10. Toroutiu, I. E.; Cardas, Gh.
Studii si documente literare. Vol. I: « Junimea »: Scrisori din anii 1867-1915 catra I. C. Negruzzi primite dela T. Maiorescu - I. L. Caragiale - Duiliu Zamfirescu - Nicu Gane - B. P. Hasdeu - Miron Pompiliu - Gheorghe Panu - Gheorghe Baritiu - G. Dem Teodorescu - Alexandru Lambrior - Teodor V. Stefanelli - A. Densusianu - Alex. Papadopol Calimach - Dim. Onciul - I. Bogdan - I. T. Mera - Dimitrie Petrino - Simeon Fl. Marian - Nicolae Volenti - Vasile Burla - Ion Creanga - Mihaiu Eminescu - Veronica Micle - Al. Vlahuta - Anton Naum - St. G. Vargolici - George Popovici - Ioan Caragiani - Mite Kremnitz - Ioan Urban-Jarnik / I. E. Toroutiu si Gh. Cardas
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1931, Bucuresti , (carte) xxvi, 476 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Junimea, societate litera; corespondenta literara - junimisti - sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Junimea, literary society; literary correnspondence - Junimea literary circle - 19th century, the - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (1) UDC: 82.09=135.1
Reviews: