New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 2 (total 2 t: a: ).

1. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. VIII: Corespondenta literara si culturala privitoare la anii 1890-1934 si în special la « Samanatorul »: Scrisori din anii 1890-1934 catra Nicolae Iorga dela: C. Morariu - Fr. Bellegarde - T. Bocancea - M. Chisanovici - Dimitire Dan - Iancu Flondor - At. Gherman - Ion Gramada - Oct. Isopescul - Isidor Iesan - Vasile Litu - Lascar Lutia - Stefan Saghin - R. Sbiera - George Tofan - Ioan Adam - C. Alimanestianu - D. Anghel - T. Antonescu - Gh. Alexici - Em. Babes - Ioan Bogdan - V. A. Bogrea - I. Borcia - V. Braniste - I. I. C. Bratianu - Vintila Bratianu - Aug. Bunea - Il. Chendi - P. Cerna - D. Comsa - I. Dragoslav - M. Friedwagner - M. Gaspar - V. Goldis - C. Dobrogeanu-Gherea - Paul Gore - H. F. Helmolt - C. Jirecek - K. Lamprecht - Petre Liciu - C. Litzica - Al. Macedonschi - V. Mangra - Al. Marghiloman - I. Metianu - C. Mille - G. Monod - D. C. Moruzi - Gh. Murgogi - etc.etc.etc. / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1939, Bucuresti , (carte) xxxii, 472 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Samanatorul, societate li; corespondenta literara - samanatoristi- sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Samanatorul, literary society; literary correnspondence - Samanatorul literary circle - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (8) UDC: 82.09=135.1
Reviews:


2. Toroutiu, I. E.
Studii si documente literare. Vol. VII: Corespondenta literara si culturala privitoare la anii 1890-1934 si în special la « Samanatorul »: Scrisori din anii 1890-1934 catra Nicolae Iorga dela: Iancu Iorga - A. D. Xenopol - Adela Xenopol - Ioan Bogdan - Alexandru Bogdan - George Popovici (T. Robeanu) - Eusebiu Popovici - P. P. Carp - V. M. Burla - N. Gane - Eduard Gruber - P. Missir - Titu Maiorescu - Ioan Slavici - Teodor Stefanelli - Dimitrie Onciul - Ioan Urban Jarnik - Ilarion Puscariu - Ioan G. Sbiera - S. G. Vârgolici - V. Tasu - Barbu Delavrancea - Duiliu Zamfirescu - Artur Gorovei - Spiru Haret - Andrei Bârseanu - Virgil Onitiu - V. A. Urechia - C. Esarcu - C. I. Istrati - Alex. Odobescu - Theodor Vacarescu - Iosif Vulcan - Alexandru Vlahuta - St. O. Iosif - Em. Gârleanu / I. E. Toroutiu
Institutul de Arte Grafice "Bucovina", 1935, Bucuresti , (carte) cviii, 520 p.
Topics (ro): critica literara - literatura culta si populara - România - sec. XIX /XX- Samanatorul, societate li; corespondenta literara - samanatoristi- sec. XIX - România; literatura comparata - studii
Topics (en): literary criticism - literature and folk literature - Romania - 19th-20th centuries - Samanatorul, literary society; literary correnspondence - Samanatorul literary circle - Romania; comparative literature - studies
Position: Vt.1-TOR (7) UDC: 82.09-1
Reviews: