New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 1 (total 1 t: a: ).

1. Photeinos, Dionysios [1777-1821]
Anastasimatarion Neon/ Anastasimatarion Neon; Epimelia, Prologos, Scholia apo ton Nicolae Gheorghita, mousikologo
Hiera Kalubi "Evangelismos tis Theotokou"; Hiera Skiti Hagiou Dimitriou-Lakkou, 2009, Hagion Oros [ Sfântul Munte] , (carte) xxxii, 190p.
Topics (ro): muzica liturgica - cintare bizantina - notatie bizantina medie, transcriere, formula; anastasimatar; anastasimatar - Petros Lampadarios - Mihalache Moldoveanul - sec.XVIII-XIX; stihare românesti - notatie bizantina medie - notatie chrysantina; cintare bi
Topics (en): liturgical music - Byzantine chant - Middle Byzantine notation, transcription, formula; anastasimatarion; anastasimatarion - Petros Lampadarios - Mihalache the Moldavian - 18th and 19th centuries.; Romanian stichera - Middle-Byzantine notation - Chrysanth
Position: B-GHEO (5) UDC: 783
Reviews: