New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41785
   - carti34646
   - albume3279
   - altele3860
Nr. exemplare45081
Nr. titluri cu exemplare38501
Nr. exemplare imprumutate1378
Nr. exemplare imprumutate de returnat179
Nr. exemplare imprumutate expirate170
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39239
Nr. cititori1459
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
22.01.20200
Total0

OK.