New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41564
   - carti34445
   - albume3279
   - altele3840
Nr. exemplare44844
Nr. titluri cu exemplare38245
Nr. exemplare imprumutate154
Nr. exemplare imprumutate de returnat102
Nr. exemplare imprumutate expirate101
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39830
Nr. cititori1497
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
25.03.20230
Total0

OK.