New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41848
   - carti34707
   - albume3279
   - altele3862
Nr. exemplare45159
Nr. titluri cu exemplare38563
Nr. exemplare imprumutate1355
Nr. exemplare imprumutate de returnat156
Nr. exemplare imprumutate expirate151
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39347
Nr. cititori1461
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
30.07.20200
Total0

OK.